Sijoitetulla lapsella on Lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Heillä on yhtäläinen oikeus koulunkäynnissään tarvitsemiinsa tukitoimiin ja palveluihin kuin muillakin lapsilla.

Sosiaalityöntekijä on huostaanoton jälkeen vastuussa lapsen tarpeenmukaisen tuen ja palvelujen toteutumisesta ja on velvollinen tekemään yhteistyötä esimerkiksi lapsen huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa.

Kunnalla, johon lapsi on sijoitettu, on velvollisuus järjestää perusopetus. Perusopetuslaissa säädetään jokaisen lapsen oikeudesta maksuttomaan esi- ja perusopetukseen sekä koulunkäynnissä tarvittavaan tukeen. Palvelut, esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvät tukitoimet, järjestetään yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa.

Kotikunta eli sijoittava kunta on velvollinen maksamaan sijoitetun oppilaan perusopetuksesta aiheutuneet kustannukset opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle. Kustannusten tulee olla välttämättömiä ja perusteltuja opetuksen ja siihen liittyvän tuen järjestämiseksi sijoitetun oppilaan kannalta. Esimerkiksi avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kulut korvataan siltä osin, kun avustajan toiminta kohdistuu kyseessä olevaan sijoitettuun lapseen.

Lue lisää:

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41§: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091704

Lapsen oikeuksien sopimus: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

Lapsiasiavaltuutetun sivut: http://www.lapsiasia.fi/etusivu

Lastensuojelulaki 16§, 16a§, 16b: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L2P8

Perusopetuslaki 4§, 16§, 16a§, 17§, 17a§, 30§: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Lastensuojelun käsikirja